Koncert

Vesna - #MyaVy - Praha

/ Praha, 23.11.2019

akce

Koncert

The Tap Tap - Praha

alternative pop / Praha, 24.11.2019

akce

Koncert

Thom Artway - Praha

Folk Pop / Praha, 26.11.2019

akce

Koncert

Mig 21 - Hyjé! Tour - Praha

/ Praha, 26.11.2019

akce

Koncert

Mig 21 - Hyjé! Tour - Praha

/ Praha, 27.11.2019

akce

Koncert

Xindl X - Praha

Rock / Praha, 28.11.2019

akce

Koncert

Rybičky 48 - Praha

Punk Pop / Praha, 28.11.2019

akce

Koncert

Mig 21 - Hyjé! Tour - Praha

/ Praha, 28.11.2019

akce

Koncert

Slobodná Európa - 30 rokov..

/ Praha, 30.11.2019

akce