Koncert

Malina Brothers - Turné 20..

/ Praha, 27.02.2020

akce

Koncert

Milan Urza - Praha

Crossover / Praha, 28.02.2020

akce

Koncert

Second Chance - Praha

Hard Rock / Praha, 28.02.2020

akce

Koncert

Separ - Praha

Hip-Hop / Praha, 29.02.2020

akce